LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA

   

                     Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija įregistruota 1997 metais.

LSPŽGB tikslai:
- atstovauti sutrikusios psichikos žmones ir siekti jų pilnaverčio gyvenimo visuomenėje;
- ginti neįgaliųjų teises ir žmogiškąjį orumą, kovoti prieš jų diskriminaciją;
- siekti tobulinti ir plėsti medicininio aptarnavimo, reabilitacijos ir globos įstaigų
sutrikusios psichikos žmonėms sistemą;
- siekti pagerinti socialinės paramos sistemą ir šeimų, globojančių sutrikusios psichikos
asmenis, gyvenimo sąlygas;
- steigti sutrikusios psichikos žmonėms užimtumo įstaigas bendruomenėje.

 

LSPŽGB uždaviniai:
- bendrauti ir bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis sprendžiant neįgalių asmenų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines, socialines, adaptacijos problemas;
- dalyvauti ir bendradarbiauti su savivaldos institucijomis steigiant naujas reabilitacijos įstaigas asmenims su psichikos negalia;
- kurti ir vykdyti socialines programas pagal neįgaliųjų poreikius, interesus ir galimybes;
- teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ar papildant jau priimtus teisės aktus, susijusius su psichikos negalią turinčių asmenų interesais;
- organizuoti kultūros, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos, savarankiškumo ugdymo bei kitus renginius;
- palaikyti ryšius su tarptautinėmis bei kitų šalių organizacijomis, susijusiomis su asmenimis, turinčiais psichikos negalią;
- teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas neįgaliesiems, jų artimiesiems ir specialistams, teikiantiems paslaugas ar kitaip susijusiems su neįgaliaisiais;
- skleisti informaciją per spaudą, radiją, televiziją, internetą;
- organizuoti seminarus, pasitarimus, konferencijas, kursus;
- koordinuoti Bendrijos narių veiklą;
- analizuoti su Bendrijos veikla susijusią informaciją.

 

 Siekdama įgyvendinti savo tikslus Bendrija gali vykdyti šias veiklas:
- sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
- bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas;
- švietimas;
- leidyba;
- kita socialinė veikla;
- gamybinė veikla;
- sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.